Leasing

Leasing - podstawowe informacje.

Poznajmy leasing, który jako forma pozyskiwania kapitału na realizację inwestycji potrzebnych do prowadzenia działalności przez firmy zyskuje coraz większą popularność. Jak pokazują dane Związku Polskiego Leasingu, w 2019 roku łączna wartość inwestycji sfinansowanych przez leasingodawców wyniosła 77,8 mld zł, z tego 35,3 mld zł przypadało na samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t, na transport ciężki 18,6 mld zł, a na maszyny i urządzenia oraz sprzęt IT przypadło 22,6 mld zł. Pozostałe niewiele ponad 1 mld złotych to leasing nieruchomości oraz inne. Te same badania pokazują, że istotność leasingu w stosunku do kredytu bankowego dla sektora MŚP nieustannie rośnie i w 2019 roku osiągnął poziom 63%.

Zacznijmy jednak od początku czyli definicji: Leasing to usługa pozwalająca na korzystanie ze środków trwałych (samochodów, maszyn, urządzeń itd.) potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, bez jednoczesnej potrzeby kupowania ich. Podmiot finansujący (Leasingodawca)kupuje na zlecenie podmiotu korzystającego (Leasingobiorcy) określony przedmiot, a następuje przekazuje mu w użytkowanie na określony czas na podstawie umowy dzierżawy (leasingu) w zamian za comiesięczne opłaty (raty leasingowe).

Warunki działania leasingu, czas jego trwania, należne opłaty i wszelkie inne zagadnienia umieszczane są w umowie leasingu.

Najczęściej spotykaną formą leasingu w Polsce jest leasing operacyjny. W leasingu operacyjnym to leasingodawca (podmiot finansujący) pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, zatem przedsiębiorca nie wprowadza samochodu do ewidencji środków trwałych i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca ma możliwość ujęcia w kosztach rat leasingowych, odsetek z nimi związanymi, opłaty wstępnej oraz bieżących wydatków związanych z użytkowaniem danego przedmiotu. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, leasingobiorca może dokonać wykupu przedmiotu leasingu.

Drugą formą leasingu jest leasing finansowy. Jedną z najważniejszych zasad regulujących ten rodzaj leasingu jest przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę. Oznacza to, że mimo zawartej umowy leasingu oraz opłacanych rat przedsiębiorca wprowadza przedmiot leasingu do swoich środków trwałych, a zatem zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów przedsiębiorca może zaliczyć tylko część odsetkową raty, odpis amortyzacyjny oraz bieżące wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. Wraz z uregulowaniem ostatniej raty leasingowej i po przeniesieniu praw własności staje się on właścicielem użytkowanego przedmiotu bez konieczności dokonywania wykupu.

Na koniec pragnę omówić bardzo ciekawą opcję leasingu, która nosi nazwę leasingu zwrotnego. W tej formie finansowania przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingowej konkretny środek trwały (np. maszynę przemysłową), a następnie bierze ją w leasing. Otrzymuje więc gotówkę ze sprzedaży, a następnie korzysta ze środka trwałego na podstawie umowy leasingowej. Umowa leasingu zwrotnego może zostać zawarta zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

To były podstawowe informacje dotyczące leasingu. Następnym razem omówię bardziej szczegółowo wady i zalety poszczególnych rodzajów leasingu między innymi pod kątem korzyści podatkowych, które możemy osiągnąć.